ปัจจุบัน สินเชื่อ มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อบุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการธุรกิจ เพราะสินเชื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะกับธุรกิจที่กำลังเริ่มต้น และขาดความเข้าใจถึงหลักการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของธนาคาร เพราะการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือธนาคารจะพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ ให้นั้น เป็นเรื่องยาก นอกจากธนาคาร จะเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจหรือนำมาใช้จ่ายซื้อสินค้าที่มีราคาสูง สินเชื่อจึงเป็นอีกทางเลือกสำคัญที่ช่วยให้คุณบริหารเงินง่ายดายและสะดวก ยิ่งขึ้น

สินเชื่อ เป็นความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย ในการซื้อสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการได้ใช้ก่อนหรือจะนำมาเป็นเงินทุน หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจก็ได้ประโยชน์เช่นกัน โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินจะกำหนดสัญญาเงื่อนไขและระยะเวลาการชำระคืนได้ใน อนาคต ดังนั้นควรคำนึงถึงความสำคัญของ สินเชื่อ ในเรื่องของสภาพคล่องและปัจจัยสำคัญอื่นๆ เพราะ สินเชื่อ เป็นสินทรัพย์ที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ มีเงินไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการหรือใช้ซื้อสินค้าและบริการได้อย่างไม่ขาดมือ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคุณได้เป็นอย่างดี

สินเชื่อมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

1. ความเชื่อ

2. การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ

3. ความเสี่ยง

4. เวลาในอนาคต

ความสำคัญของสินเชื่อในด้านต่างๆ

1. สินเชื่อจึงมีความสำคัญทางด้านการค้า เพราะมีความน่าเชื่อถือต่อผู้ซื้อและผู้ขาย จึงเป็นที่วางใจมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อไปก่อนโดยที่ยังไม่ต้อง ชำระเป็นเงินสด แต่มีข้อกำหนดสัญญาการชำระค่าสินค้าหรือบริการนั้นภายหลังได้ตามข้อตกลงกัน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งจะให้เกิดภาวะความเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้

2. สินเชื่อจึงมีความสำคัญทางด้านสถาบันการเงิน เพราะบริการสินเชื่อบางชนิดของสถาบันการเงิน ที่ทำให้เกิดรายได้และผลประโยชน์หลักแก่สถาบันการเงิน คือ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

3. สินเชื่อจึงมีความสำคัญทางด้านผู้บริโภค เพราะ สินเชื่อ สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆได้ไปใช้ก่อน โดยที่ไม่ต้องชำระเป็นเงินสด แต่จะทำข้อตกลงและเงื่อนไขว่าผู้ขอกู้จะสามารถนำเงินมาชำระค่าสินค้าหรือ บริการนั้นได้ครบทุกงวดหรือไม่

Site Footer